Whyworldhot.com Header Image

มะกัน-จีนกดดันเปลี่ยนแผนแม่บทรับมือ โลกร้อน

กทม. ระดมความคิดแก้ โลกร้อน โดยเน้นทุกคนมีส่วนสร้างและหยุดปัญหา ขณะที่ 33 องค์กรร่วมลงนามประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ 5 ข้อลด ภาวะโลกร้อน เพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเตรียมตัวสู้กับ ภาวะโลกร้อน และปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น

องค์การสหประชาชาติ 9 พ.ค. – นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาความร่วมมือในการลด ภาวะโลกร้อน ในกรุงเทพฯ และบรรยายพิเศษถึงปัญหาและผลกระทบจาก ภาวะโลกร้อน ที่กรุงเทพฯ กำลังประสบเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ จากทั่วโลก รวมทั้งแนวโน้มผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องสภาพอากาศที่รุนแรง แผ่นดินทรุดต่ำ ภาวะน้ำท่วม น้ำทะเลหนุน และการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนที่รุนแรงยิ่งขึ้น เป็นต้น

โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงวิธีที่ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมลด ภาวะโลกร้อน เริ่มจากการตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาว่าทุกคนมีส่วนที่ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น ทั้งจากการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน การผลิตขยะ จึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนต้องร่วมมือกันลดปัญหา โดยไม่ใช้จนเกินความจำเป็น เพื่อจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ

นายอภิรักษ์ กล่าวว่า กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศ มีประชากรมากถึง 12 ล้านคน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาวะ โลกร้อน ในแต่ละปีมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึงร้อยละ40 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งให้เกิด ภาวะโลกร้อน กทม. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเพิ่มสวนสาธารณะให้มากขึ้น การจัดสวนแนวตั้งและสวนดาดฟ้า ตรวจจับรถควันดำ การล้างทำความสะอาดถนน รวมทั้งมาตรการลดใช้พลังงานในหน่วยงานราชการมาอย่างต่อเนื่อง

ในเวลา 15.45 น. วันนี้ (9 พ.ค.) กทม. ร่วมกับ 33 องค์กร อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) องค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายภาคประชาชน ฯลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ในปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยความร่วมมือลด ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานลงนาม

สำหรับปฏิญญาฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยลด ภาวะโลกร้อน 5 ข้อ คือ

1. ลดการใช้พลังงานใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรมในภาคการผลิตและการบริโภค เพื่อให้เกิดผลกระทบกับ ภาวะโลกร้อน น้อยที่สุด

2. ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของเยาวชน ชุมชน ธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และปัจเจกบุคคลให้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดภาวะโลกร้อน

3. สนับสนุนและส่งเสริมวิถีชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการป้องกัน เตรียมตัว และปรับตัวสู้กับ ภาวะโลกร้อน

4. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมทำกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการดูดซับ ก๊าซเรือนกระจก ด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง และ

5. ส่งเสริมให้มีการกิจกรรมการลดและป้องกัน ภาวะโลกร้อน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้สู่การปฏิบัติทุกโอกาส

จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้แทนเครือข่ายด้าน สิ่งแวดล้อม ประมาณ 2,000 คน ร่วมกันเดินรณรงค์จากองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ไปยังลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะลด ภาวะโลกร้อน อย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Credit : http://www.komchadluek.net/2007/05/09/n001_114651.php?news_id=114651

Leave a Reply